Napravení chyby v územním plánu - 2020

09.03.2022

Opatření obecné povahy č. 1/2020, tj. změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru Čelákovice nabývá účinnosti 10. července 2020. Došlo k napravení chyby v grafické části ÚP a zařazení kolonky do smíšené zóny pro bydlení.

10. 7. 2020 Nabývá účinnosti Opatření obecné povahy č. 1/2020, tj. změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru Čelákovice. Viz podkladový materiál pro zasedání zastupitelstva města č. 11/2020 ze dne 26. 2. 2020: Doplnění obsahu změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Čelákovice lokality Z5 - 2 - Dělnické domky: DŮVODOVÁ ZPRÁVA: Na zasedání Zastupitelstva města č. 8/2019 dne 23. 10. 2019 bylo schváleno pořízení změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice z vlastního podnětu a obsah této změny.Důvodem pro pořízení změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice (dále také jen ÚPnSÚ Čelákovice) byl požadavek na změnu funkčního využití části pozemku parc. č. 3539/1 v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, který je podle platného ÚPnSÚ Čelákovice veden jako VN - komerce, nerušící výroby a sklady. Pro výše uvedený pozemek bylo požadováno prověření změny funkčního využití území na plochu SP - území sloužící sportu. Záměrem města Čelákovic je zde výstavba sportovní haly. Výše uvedená změna bude využita k odstranění rozporu ve funkčním využití území tzv. "Dělnických domků", který vznikl v lokalitě č. 18 změny č. 1 ÚPnSÚ Čelákovice, schválené dne 15. 12. 2004. Funkční využití území lokality č. 18 bylo textovou částí změny č. 1 ÚPnSÚ Čelákovice změněno na funkční plochu OV - obytné území, ale v hlavním výkresu grafické části změny č. 1 ÚPnSÚ Čelákovice nebyla změna funkčního využití území lokality č. 18 "Dělnických domků" provedena, a proto po schválení změny č. 1 zůstala ve funkčním využití území VP - výroba a služby - průmyslová výroba. Tím došlo k vnitřnímu rozporu v ÚPnSÚ Čelákovice, který může být napraven pouze zase změnou. Požadované využití změnou č. 5: OV - obytné území - všeobecně obytné.

Vytvořte si webové stránky zdarma!