Osa událostí

Celá kauza se táhne více než 60 let. Níže uvádíme přehled nejdůležitějších bodů v čase. 

Použité zkratky: NÚP – nový územní plán, SDD – Spolek dělnické domky, DD – dělnické domky, VZ – veřejné zasedání.  KÚSČK – Krajský úřad Středočeského kraje, PD – projektová dokumentace.

1964 – Prodej domů, pozemky nejsou zapsány

Kovohutě nabízejí dělnické domky k prodeji. Katastr zapisuje pouze stavby, nikoli pozemky pod nimi.

1994 – První územní plán města

Vzniká první územní plán města Čelákovice. Na základě intervence Kovohutí jsou pozemky pod dělnickými domky zahrnuty do průmyslové zóny. 

2004 - Změna územního plánu

Změnou územního plánu (Ing. arch. Danda) je lokalita vyňata z průmyslové zóny a zařazena do zóny pro bydlení. Tato změna však není vyznačena v grafické části územního plánu. Vzniká tak rozpor mezi grafickou a textovou části územního plánu. Tento stav je nezákonný a vyžaduje nápravu! 

2010 - PD na kanalizaci a vodovod, změna starosty

Pod vedením tehdejšího starosty Ing. Bohumila Klicpery byla zpracována projektová dokumentace na kanalizaci a vodovod. Připravovala se realizace zasíťování. Přichází však konec volebního období a nastupuje nové vedení města v čele s Ing. Josefem Pátkem. 

2011 - Zastavení projektů na vodovod a kanalizaci, start nového územního plánu

1. 9. 2011 informuje místostarosta Ing. Miloš Sekyra o zastavení projektu pro zavedení vody a kanalizace. Projekt je zastaven s odůvodněním, že lokalita není určena pro bydlení, ale pro průmysl. Realizace zasíťování je podmiňována tvorbou nového územního plánu. Vzniká dokument Strategický plán města Čelákovic a v něm příslib, že nový územní plán bude hotov nejpozději do roku 2014.

Pozn. Píše se rok 2023 a NÚP stále není hotov!

2012 - Nabídka k vystěhování do Milovic

V roce 2012 se město neoficiální cestou pokouší o vystěhování obyvatel DD . Prostřednictvím úředníka, který obchází bytové jednotky, zjišťuje zájem o výměnu za obecní byt v Milovicích. Naštěstí lidé na tuto nabídku nepřistupují, protože tehdejší vedení města si muselo být vědomo, že blokace prodeje bytů v Milovicích končí v roce 2021. V roce 2021 nastal prodej těchto bytu z iniciativy vedení města Čelákovice za tržní cenu!

2014 - Spolek Dělnické domky začíná se svými aktivitami

Zahájení činnosti Spolku dělnické domky.

7. 7. a 9. 7. 2014 podávají obyvatelé DD návrh na změnu ÚP (zařazení lokality DD do zóny pro bydlení). 10. 12. 2014 Zastupitelstvo města návrhu nevyhovuje

2015 - Návštěva starosty v lokalitě a argumenty, proč nic nejde

V roce 2015 a 2016 SDD iniciuje několik schůzek se starostou a dalšími představiteli města, jejichž tématikou je NÚP, problematika zasíťování, černé skládky a kontrola domácích topenišť. Na jedné ze schůzek je přítomná také zesnulá Ing. arch. Neumannová, autorka projektové dokumentace z roku 2010. Pan starosta argumentuje, že pro život obyvatel DD nelze nic udělat, dokud nebude hotov NÚP. A obyvatelé DD se mohou jen modlit, aby v NÚP byla jejich lokalita vyznačena jako zóna obytná, místo stávající průmyslové.

Až do podzimu roku 2015 jsou místní obyvatelé udržováni v nejistotě.

3.9. 2015 navštěvuje lokalitu pan starosta společně s ředitelem Techických služeb. Hovoří mimo jiné o tom,  že díky ochrannému pásmu drah nelze do lokality umístit ani provizorní osvětlení. Doporučuje občanům instalovat světelný reflektor na telefonní sloup – neoficiálně a na vlastní náklady. Dále starosta hovoří o tom, že zasíťování nelze provést z důvodu úzké šíře uliček, jež nevyhovují normám, dále pak lokalita nevyhovuje normám požární bezpečnosti. Zmínil také, že jednou z variant, o které město uvažuje, je zbourání domů a ekologická asanace celé oblasti. 

Výše uvedené argumenty se Spolek rozhodl prověřit. 

16. 12. 2015 o situaci v kolonce referuje Nymburský deník.  

Pozn. V září 2022 vzniká z iniciativy města přímo pod železniční drahou rozsáhlé osvětlené parkoviště. Kolonie DD, která s tímto parkovištěm přímo sousedí, je však i nadále ponořena do tmy.

2016 - Argumenty vyvráceny, slib starosty, CHYBA v územním plánu, přijíždí TV

4.1. 2016 Dle vyjádření bezpečnostního experta, který kolonku navštívil,  přístupové komunikace a nástupní plochy požární techniky plně vyhovují normám. U hustých zástaveb lze zažádat o tzv. výjimku z ochranných pásem. Argumenty a obavy starosty Pátka byly vyvráceny. 

Ve stejný den se Komise pro rozvoj města jednoznačně vyslovuje pro zachování lokality DD pro  bydlení. S doporučením Komise nikdo z vedení města Spolek neseznamuje, obyvatelé jsou i nadále udržováni v nejistotě, že jejich domky možná budou zbourány. 

4. 1. 2016 podává SDD další návrh na změnu územního plánu. 

11. 1. 2016 přijíždí do lokality Česká televize a vysílá reportáž v rámci Událostí v regionech.

13. 1. 2016 na veřejném zasedání "odhaluje" starosta chybu v územním plánu, která vznikla v roce 2004. (První změnou územního plánu byla bytová zástavba DD vyňata z průmyslové zóny a zařazena do smíšené plochy pro bydlení. Chybou zpracovatele však tato změna nebyla zaznamenána v grafické části ÚP. Ačkoli jsou obě části ÚP rovnocenné, město svá rozhodnutí opíralo výhradně o grafickou část ÚP. Vznikl tak nezákonný stav vyžadující okamžitou nápravu! Pozn. V roce 2010, kdy byla vypracovaná projektová dokumentace, však daný rozpor nebránil realizaci projektu a současný starosta byl ve vedení města!

Starosta veřejně prohlašuje, že je přesvědčen o správnosti textové části, na základě které je možno rozjet zasíťování. Slibuje, že se za obyvatele kolonky postaví a ihned osloví firmu STAVOKOMPLET–PROJEKCE s.r.o, která v roce 2010 zpracovala projektovou dokumentaci. Ujišťuje SDD, že vzhledem k výše uvedeným argumentům a téměř hotovému NÚP, je zbytečné trvat na změně ÚP. Téhož dne rozhoduje Zastupitelstvo města, že návrhu na změnu ÚP nevyhovuje. 

 Leden až březen 2016 firma STAVOKOMPLET-P. řeší požadavek města. Starosta požaduje přepracování celé projektové dokumentace na základě změny jedné z norem ČSN. Projektantka sděluje, že k 1. stupni územního řízení nejsou úpravy nutné. Starosta však na přepracování trvá. Firma požaduje adekvátní částku za přepracování, což starosta odmítá a tlačí cenu co nejníže. 

V květnu 2016 paní projektantka Neumannová spáchala sebevraždu. Projekt je zastaven do ukončení dědického řízení, jež má vypořádat smluvní vztahy. Starosta tvrdí, že do ukončení dědického řízení je město vázáno smlouvou, od které nemůže ustoupit.  

30. 8. 2016 je dědické řízení ukončeno a pokračování projektu nic nebrání. Pozn. V okamžiku zesnutí projektantky město žádnou smlouvu vázáno nebylo a poptávkové řízení po novém zpracovateli projektové dokumentace se mohlo vyhlásit ihned. 

17. 2. 2016 podává SDD písemnou námitku k plánovanému opatření o stavební uzávěře v lokalitě DD. 

12. 9. 2016 probíhá schůzka předsedkyně SDD s místostarostou Studničkou, který sděluje, že  problematika legalizace přístaveb se bude řešit až s novým územním plánem. Vedoucí stavebního úřadu Ing. Luštincová také doporučuje obyvatelům DD vyčkat s legalizací přístaveb do tvorby NÚP.

14. 12. 2016 Z vyjádření Ing. arch. Matějkové z Úseku územního plánování MÚ Brandýs n. L., jednoznačně vyplývá možnost vedení kanalizace v lokalitě DD. Starosta tvrdí, že je vyloučeno, aby vodoprávní úřad v Brandýse vydal stavební povolení. Tvrzení nemá ničím podložené. 

V prosinci 2016 je vyhlášeno poptávkové řízení na zpracování nové projektové dokumentace. Ze šesti projektantů vyhrává firma LK PROJEKT, s.r.o. 

2017 - Měsíce bojkotu ze strany radnice, městský právník nezná zákony, další medializace  

17. 1. 2017 Rada města rozhoduje,  že nepodepíše spolupráci s  vítězem poptávkového řízení z prosince 2016.

11. 1. 2017  Vedoucí vodoprávního úřadu v Brandýse rozporuje tvrzení starosty z prosince 2016 o nemožnosti vydat stavební povolení a označuje ho jako "nepravdivé". 

23. 1. 2017 podává SDD další návrh na změnu ÚP, neboť starosta nesplnil svůj slib vyřčený na zasedání města dne 13. 1. 2016.

24. 1. 2017 SDD si nechává vypracovat právní posouzení stávajícího stavu ÚP. Právník doporučuje odstranit rozpor v územně plánovací dokumentaci prostřednictvím klasické změny ÚP, neboť daný stav je nezákonný. 

25. 1. 2017 Návrh SDD na úpravu chyby v ÚP (oprava zřejmé nesprávnosti dle § 70 Správního řádu) je zamítnut. Právník města Mgr. Havelka tvrdí, že opravu nelze provést z důvodu tzv. pravé retroaktivity. 

7. 2. 2017 Vedoucí katedry práva na VŠ rozporuje tvrzení Mgr. Havelky, neboť územní plán je opatřením obecné povahy, u kterého platí retroaktivita nepravá. Tento výklad 11. 5. 2017 potvrzuje i Ministerstvo pro místní rozvoj. 

4.2. 2017 o neutěšeném stavu v kolonce referuje víkendová příloha MF Dnes, rádio Impuls a iDnes. 

3. 3. a 16. 3. 2017 Krajský úřad potvrzuje stanovisko vodoprávního úřadu v Brandýse o možnosti vydat stavební povolení. 

29. 3. 2017 Zastupitelstvo odhlasovalo, že projednání změny ÚP se odkládá do rozhodnutí nadřazeného orgánu KÚSČK. 

13. 4. 2017 Proběhlo jednání na KÚSČK. Kraj potvrzuje, že nemůže rozhodnout ve věci nesouladu ÚP a doporučuje provést klasickou změnu ÚP. Zpracovatel (Ing. arch. Danda) deklaruje, že zhotoví písemné stanovisko pro Stavební úřad. 

11. 5. 2017 Nadřazený orgán KÚSČ vydává stanovisko, že Stavební úřad musí posoudit žádost v celkových souvislostech, případně si vyžádat stanovisko pořizovatele a projektanta ÚP. Nápravu chyby v ÚP lze zjednat postupem dle ust. § 44 stavebního zákona. Pozn. Stanovisko zpracovatele si Stavební úřad nikdy nevyžádal. 

18. 6. 2017 Město Čelákovice objednána studii proveditelnosti. Rada města ukládá zahájit poptávkové řízení na zpracovatele PD. 

9.6. 2017 Obdrželo SDD stanovisko zpracovatele ÚP potvrzující, že smyslem změny bylo vyjmout lokalitu č. 18 z územní rezervy pro Kovohutě. 

29. 6. 2017 Podává SDD na Stavební úřad požadavek na opravdu zjevné nesprávnosti ÚP podle § 70 na základě stanoviska zpracovatele první změny ÚP. 

11. 7. 2017 Starosta argumentuje, že změnu dle § 70 nelze provést, neboť nelze postupovat dle obecných předpisů ve správním řízení. 

28. 8. 2017 KÚSČK písemně potvrzuje, že dle § 70 postupovat lze. Zmíněná změny byla rozeslána všem zastupitelům.

20.9. 2017 Na jednání zastupitelstva bylo odhlasováno zamítnutí návrhu na změnu ÚP bez jakékoli argumentace. 

11. 12. 2017 Svítá naděje – Obyvatelé DD obdrželi informaci o zahájení projekční přípravy na stavbu vodovodu a splaškové kanalizace. 

V prosinci 2017 Na základě nabídky předsedkyně SDD město podepisuje Memorandum o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR. 

2018 – Vládní agentura doporučuje zasíťovat

3. 1. 2018 se uskutečnilo veřejné projednání postupu projektové přípravy. Město zdůrazňuje, že trvá na variantě tlakové kanalizace. Původní PD počítala s variantou gravitační. 

19. 1. 2018 obdrží SDD informaci na základě zák. č. 106/1999 Sb. ohledně ceny, za kterou Kovohutě v roce 2010 převedly pozemky pod DD na město. Cena činila 490 Kč za m2.

6. 2. 2018 podepisuje město Memorandum o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR (na základě podnětu předsedkyně SDD). Je zřízena pracovní skupina a ASZC provádí v lokalitě sociální výzkum.

13. 9. 2018 se uskutečnilo veřejné setkání na radnici s představením výstupů ASZC. Provozovatel vodovodní sítě deklaruje, že jinou než tlakovou variantu kanalizace nepovolí. 

14. 9. 2018 podalo město Čelákovice, v zastoupení firmy Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. žádost o vydání územního rozhodnutí a umístění stavby

5. 10. 2018 je Radě města ke schválení předložen Plán vzdálené dílčí podpory. Navrhovaná opatření jsou: zbudování kanalizační infrastruktury, zajištění možnosti připojení všech obyvatel, rozšíření možnosti k získání finančních prostředků k připojení a plán návazné revize při implementaci plánovaných opatření s termínem do roku 2020. Pozn. Žádná z těchto navrhovaných opatření se doposud nezrealizovala. 

2019 – Zdražení nájemného, překročení pravomocí starosty, vydání stavebního povolení 

21. 2. 2019 Stavební úřad informuje obyvatele DD, že došlo k vydání územního rozhodnutí. 

18. 9.  2019 na jedná ZM se potvrzuje zatím neoficiální informace o razantním zdražení nájmu za pozemky pod nemovitostmi v DD. 

15. 10. 2019 město zveřejňuje záměr na pronájem pozemků pod DD za 60 Kč/m2. Pozn. Aktuálně platné nájemní smlouvy neumožňovaly jednostranné navýšení nájmu. Postup města byl dle právníků v rozporu s dobrými mravy. Město zneužívá postavení vlastníka pozemků ve smluvním vztahu s majiteli nemovitostí. Nemovitost si nemůžete naložit na auto a přemístit jinam...

21. 10. 2019 byl podán další návrh na změnu územním plánu s požadavkem na opravu nezákonného stavu. Nezákonný stav znemožňuje obyvatelům dodatečně kolaudovat přístavby. 

21. 10. 2019 se většina obyvatel kolonky vyslovuje proti jednostrannému zvýšení nájmu a někteří písemně projevují zájem předmětné pozemky koupit. Žádají provedení znaleckého posudku a zvážení stavu pozemku – pozemky jsou bez inženýrských sítí, s ekologickou zátěží, umístěné v blízkosti průmyslových ploch...

23. 10. 2019 Zastupitelstvo schvaluje pořízení změny č 5 ÚP. Změna obsahuje i nápravu chybu v lokalitě DD. Pozn. Původně schválená změna č. 5 byla navržena pouze za účelem zajištění pozemku pro výstavbu městské sportovní haly. Až na základě zjištění, že dle novely zákony nelze schválit změnu ÚP s nezákonným stavem (viz lokalita DD), byla změna lokality DD do ÚP doplněna. 

25. 10. 2019 proběhly odběry vzorků půdy v kolonce akreditovanou zkušební laboratoří. Půda je prokazatelně zatížena těžkými kovy. 

19. 12. 2019 odpověď města na reakci obyvatel DD na zvýšení nájemného o více než 600 % obsahuje drobnou výhrůžku. Neuzavření nových nájemních smluv by mohlo vést k bezesmluvnímu užívání. K možnosti prodeje pozemků se město vůbec nevyjadřuje. Pozn. Vzhledem ke stanovisku právníků je většina obyvatel nucena podepsat novou nájemní smlouvu. Jeden z obyvatel DD odmítá a od starosty obdrží výpověď nájemní smlouvy. Výpověď nebyla projednána ani schválena kolektivním orgánem, starosta tímto úkonem překročil své pravomoce dané zákonem o obcích. 

V prosinci 2019 je vydáno stavební povolení na zasíťování kolonky. 

2020 – Oprava chyby v územním plánu, naděje pomalu pohasíná

10. 7. 2020 Změna č. ÚP nabývá účinnosti. Pozn. Čtyři roky od veřejného přiznání chyby v ÚP trvalo městu nezákonný stav napravit. Po tuto dobu vlastníci nemovitostí nemohli svobodně nakládat se svým majetkem. Podnikatelé v dané lokalitě nemohli realizovat své záměry a řadě z nich vznikla finanční újma. Nikdo z vedení města nepřijal odpovědnost, nikdo se neomluvil (lokalita č.  18 zahrnuje i pozemky pro komerční činnost). 

Prosinec 2020 město Čelákovice žádá o prodloužení stavebního povolení. 

2021 – Hledání důvodů, proč stavbu nezrealizovat

1. 2. 2021 Starosta podmiňuje realizaci stavby souhlasem více než 90 % obyvatel DD se spoluúčastí na vyprojektování přípojek (buď s městem, nebo po vlastní ose). Písemně oslovuje obyvatele a požaduje stanovisko k zasíťování jako takovému a způsobu spolufinancování přípojek. Pozn. Projektování dokumentace je zpracována a stavební povolení vydáno. Průzkum zájmu a způsob kladení podmínek naznačuje, že realizace stavby není vůbec v plánu. Hledání důvodů, proč nelze realizovat, pokračuje. 

Duben 2021 Obyvatelé DD dávají jednoznačně najevo, že o zasíťování zájem mají. Pro zasíťování se vyslovuje více než 90 % obyvatel kolonky. Pozn. Akce vedení města byla pouze o odvedení pozornosti a získání času na oddálení realizace. 

Červen 2021 Starosta deklaruje, že do konce roku 2021 budou obyvatelé DD ze strany města osloveni a započne projektování přípojek. Pozn. Stalo se tak až koncem roku 2022.

Červenec 2021 Při dešti je zcela zaplavená přístupová ulička k domkům. Tři měsíce trvalo než byla alespoň vysypána asfaltovým obrusem. Pozn. Podmínky pro život se zde stávají neúnosnými. Přesto platíme stejnou výši daní, poplatků a nájmů jako ostatní občané města. 

16. 7. 2021 Starosta Pátek na VZ informuje o geologickém průzkumu lokality a posouzení vlivu výstavby kanalizace a vodovodu v DD. Z posouzení vyplývá, že by mohlo dojít k poškození staveb. Pozn. Obvykle podobné posouzení probíhá v rámci zpracování projektové dokumentace. V našem městě je vše naopak – posouzení se objednává až v okamžiku platného stavebního povolení. 

Prosinec 2021 Město opět žádá o prodloužení stavebního povolení z důvodu nedostatku finančních prostředků. Pozn. V žádosti o město udělalo chybu a požadovalo rovněž prodloužení lhůty na odstranění nedostatků.

2022 – Naděje pohasíná

 11.1. 2022 a 1. 4. 2022 podávají obyvatelé domu 299 na Stavební úřad žádost o potvrzení existence stavby s příslušnými pasporty.

24. 7. 2022 zaslána  hejtmance Středočeského kraje paní Petře Peckové pozvánka k návštěvě kolonie.

28. 11. 2022 odpovídá Stavební úřad na výše uvedenou žádost, že oslovil vlastníka pozemku pod domem 299 (město Čelákovice). Bez vyjádření města nemůže SÚ žádost posoudit.

30. 11. 2022 podávají obyvatelé domu 299 městu žádost o odkup pozemku pod domem. 

30. 11. 2022 obdrželi obyvatelé kolonky dopis od města týkající se projektové přípravy přípojek: Lidé se mají vyslovit, zda chtějí přípojky projektovat s městem (uvedena cena za jednu přípojku), případně vyslovit, že si zasíťování nepřejí. Projektování s městem za uvedené ceny podmíněno tím, že smlouvu podepíše min. 80 % vlastníků.

Stavební povolení bylo prodlouženo o dva roky. Ze střednědobého a dlouhodobého výhledu rozpočtu města je patrné, že vedení města s výstavbou nepočítá. Dlouhodobá změna v rétorice představitelů vedení města (zejména Ing. Studničky a Ing. Pátka) potvrzuje naše obavy, že důvodem pro nerealizaci není nedostatek financí či technické překážky, ale osobní averze a arogance moci.

Město požádalo o prodloužení vydaného stavebního povolení z důvodu nedostatku finančních prostředků. Kam se podělo cca 270 milionů z prodeje milovických bytů, původně určených pro rezervu města? Opravdu město nemá 8 milionů na položení hlavních řadů? Zoufalí obyvatelé kolonky deklarovali, že přistoupí i na variantu mnohonásobně dražší tlakové varianty kanalizace. Přesto se realizace nedočkali.

V areálu Kovohutí, který s kolonkou přímo souvisí, se staví nový bytový dům. Je zajímavé, že zasíťování této stavby proběhlo během cca 3 měsíců a okolí stavby bylo perfektně odvodněno. Proběhla i téměř okamžitá změna ÚP. Jinými slovy – když se chce, tak to jde. Starosta Pátek na průběh stavby osobně dohlížel. Obyvatelé DD měli výkopy položené jen pár metrů od svých domovů a mohli se na pokládání sítí jen smutně dívat. Je na pováženou, že starosta věnuje neobvyklou pozornost soukromé stavbě, ale 27 domácností bez kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení na pozemku města ho vůbec nezajímá!

SDD je přesvědčen, že město svým přístupem vůči obyvatelům DD naplňuje podstatu diskriminačního jednání. 

2023 Naděje definitivně zhasla

01. 3. 2023 Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemku pod domem č. 299,

30. 5. 2023 Rada města pozastavuje investiční akci na vybudování kanalizace a vodovodu. 

Pozn. Zájem o zasíťování vyslovuje 41 % místních obyvatel. Kdyby město jednalo rychleji, nemusela se promítnout do zájmu občanů energetická krize a s ní spojené finanční problémy. Město nenabídlo obyvatelům žádný vstřícný krok, např. v podobě možnosti splátek aj. Nízký zájem občanů je překážkou k získání dotace. Avšak město nemusí pro zasíťování využít dotaci, má dostatek prostředků vlastních. Položení hlavních řadů by stálo 10 až 12 mil, které město má. Problém není technický, ani finanční. Problém je v tom, že město nechce zasíťování provést.

Na veřejném zasedání města deklaruje starosta Pátek, že město nebude vlastníkům nemovitostí prodávat pozemky pod jejich domy. Město dosud nevyužívalo předkupního práva ke stavbám. Nyní skoupilo dva spoluvlastnické podíly a ve skupování podílů chce pokračovat. Starosta má v úmyslu dohodnout se s developerem a v budoucnu nechat kolonii zbourat. Zároveň zdůrazňuje, že s nikým konkrétním nejedná. 

Místostarosta Opa dodává, že si město "dobře pohlídá" výkupní cenu nemovitostí. Starosta zdůrazňuje, že město je vlastně "dobrák", který zabraňuje obchodu s chudobou a že řada obyvatel kolonky nemá finance na údržbu svých nemovitostí. 

Jinými slovy město konečně odhalilo své záměry – cílem je umořit lidi, nechat je v těch nejhorších podmínkách (bez sítí a osvětlení), zbavit je veškeré motivace k opravám či údržbě svého majetku. A poté od nich jednoduše vykoupit domky za tu nejnižší cenu. Taková je politika ODS :( 

23. 8. 2023 probíhá setkání s paní hejtmankou Středočeského kraje Mgr. Petrou Peckovou a občany. 

Pozn. Paní hejtmanka přijela na pozvání Spolku Dělnické domky a Okrašlovacího spolku čelákovického přímo do lokality. Společná diskuse a prohlídka místa byla přístupná pro všechny občany města. Účastnilo se 30 občanů, 3 opoziční zastupitelé. Z vedení města nepřišel nikdo. 


Vytvořte si webové stránky zdarma!